Naše Firma

PRÁVNĺ OCHRANA

PODMÍKY POUŽÍVÁNÍ
Připojením se na stránku www.noremat.fr uživatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s následujícími legislativními ustanoveními a akceptuje podmínky použití těchto stránek :


PRÁVNÍ INFORMACE
Stránka www.noremat.fr je vlastnictvím společnosti:


NOREMAT
Dynapôle Ludres/Fléville
166, rue ampère
BP 60093
54714 LUDRES Cedex
RCS Nancy B 322 213 679


Adresa poskytovatele:
OVH
2, rue Kellermann
59100 ROUBAIX


OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI
Informace, obsažené na stránkách www.noremat.fr, včetně jejich formy a dalších charakteristik, nejsou smluvního charakteru. NOREMAT usiluje o to, aby informace, poskytované na těchto stránkách, byly kvalitní, nemůže však za všech okolností zaručit jejich přesnost a úplnost. NOREMAT si rovněž vyhrazuje právo obsah svých stránek kdykoli bez předchozího upozornění měnit nebo upravovat. Společnost NOREMAT není odpovědná za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu, vzniklou uživateli v důsledku přístupu na stránky www.noremat.fr a neodpovídá ani za škody, vzniklé v důsledku využívání těchto stránek a informací, které obsahují. Odkazy na stránkách www.noremat.fr na jiné stránky nezakládají odpovědnost společnosti NOREMAT především pokud jde o dosažitelnost nebo obsah těchto stránek. Společnost neodpovídá ani za hypertextové odkazy na její stránky odjinud a nepovoluje třetím osobám umisťovat na své stránky tyto odkazy bez výslovného předchozího povolení. O takové povolení je nutno požádat na shora uvedené adrese, na žádost bude písemně reagováno.


DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Obsah stránek (texty, obrázky, ilustrace, fotografie, loga, značky a všechny další elektronické dokumenty), které jsou k dispozici na stránkách www.noremat.fr, jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony, týkajícími se duševního vlastnictví, a jsou výlučným vlastnictvím společnosti NOREMAT. Používání materiálů, pocházejících z těchto stránek, je povoleno jen pro získání informací pro výlučně osobní použití, jejich stažením k nim uživatel nezískává žádná práva. Jakákoli prezentace nebo reprodukce celých stránek nebo jejich části, jakýmkoli způsobem a na jakémkoli nosiči, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka zakázána.


ELEKTRONICKÁ POŠTA
Pro korespondenci se společnosti NOREMAT uživatel používá adresu contact@noremat.fr. Zpráva bude předána příslušnému oddělení NOREMAT, které na ni bez zbytečného odkladu odpoví.


ZÁKON NA OCHRANU INFORMACÍ A SVOBOD
V souladu se zákonem 78-17 ze 6. ledna 1978 v doplněném znění, týkající se informatiky a elektronických souborů, mají zákazníci a dodavatelé právo na přístup k datům, která se jich týkají, a na jejich úpravy. Mohou také nesouhlasit s využíváním těchto dat společností NOREMAT. Pokud si nepřejí, aby jim společnost NOREMAT zasílala informace, stačí, když napíší na shora uvedenou adresu s uvedením svého jména, příjmení a adresy.